Projekty

Meandr Ohře v Karlových Varech – přírodní park

Revitalizace meandru by měla rozvíjet přírodní potenciál nivní krajiny v aluviu řeky Ohře s dramatickou scenérii říčního údolí. V souladu s novými trendy v krajinářské tvorbě si klade za cíl přiblížit přírodní říční fenomén obyvatelům a návštěvníkům města. Zároveň by krajinářská úprava měla poskytnout zázemí pro nenáročné pobytové a herní aktivity, které by zvýšily atraktivitu území pro každodenní rekreaci. Mimořádný důraz má být kladen na zvýšení příležitostí pro volnočasové aktivity. Významným posláním přírodního parku je vysvětlit sezónní dynamiku řeky a periodické procesy, které vyvolává. Město svým záměrem podpoří vztah lidí k přírodním a krajinným prvkům a k řece Ohři, která je jedním z klíčových identifikačních znaků města Karlových Varů.

Meandr Ohře - studie přírodního parku

Současně však musí být respektovány přírodní kvality nadregionálního biokoridoru Ohře s vloženým lokálním biocentrem a všechny zákonné podmínky speciální ochrany přírody a krajiny. Využitelnost území komplikuje značná hustota regionálně a nadregionálně významných inženýrských sítí a dále inundace řeky Ohře včetně nově vymezeného území aktivní povodňové zóny.

Meandr Ohře - vizualizace dětského hřiště a adrenalinové loučky

Návrh studie přírodního parku „Meandr Ohře“ se snaží efektivně využít vše, co řeka a prostor v jejím bezprostřední blízkosti nabízí a zároveň limity daného území dovolují. Se zaměřením na potřeby moderního obyvatele města je zde navržen multifunkční prostor pro všechny věkové kategorie i zájmové skupiny budoucích návštěvníků. Prostor říčního meandru je čitelně a nenásilně členěn tak, aby nedocházelo ke kolizím jednotlivých aktivit (hluk, nebezpečí úrazu).

Náplň přírodního parku poskytuje návštěvníkům všestranné vyžití od herních a sportovních aktivit až po odpočinek a rekreaci v blízkosti řeky, dále nabízí naučný program, vysvětlující všem srozumitelnou formou vlastnosti a děje, které lze na území meandru pozorovat.

Na webu je k dispozici kompletní dokumentace k projektu (odkaz vede na automaticky generovaný náhled adresářové struktury). Dokumenty jsou uloženy převážně ve formátu PDF.

Fotogalerie

Olympia Brno Olympia Brno Technologický park Brno Technologický park Brno Prokofjevova 2

Přehled autorizovaných prací

Problematika památkově chráněných objektů:

 • Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu (krajinný plán); starosta obce Lednice Dr.L.Kabát, 602779283
 • Obnova historické aleje z Olomouce na Svatý Kopeček; ing.L.Žaláková, 585513366
 • Studie obnovy a regenerace zámeckého parku v Bohdalicích; starosta obce J.Doupovec, 602884366
 • Park Egrensis – euroregion Cheb, krajinně ekologická část dokumentace; arch.Wertig, 604204206
 • Projekt obnovy zámeckého parku v Lednici na Moravě - koordinace obnovy parku se zájmy ochrany přírody; Ústav památkové péče Brno, ing.D.Feterová, 542536111

Realizační dokumentace v zahradní architektuře:

 • Obnova historické aleje z Olomouce na Svatý Kopeček včetně cyklistické a pěší cesty
 • Vegetační úpravy a návrh zeleně areálu fy SMC s.r.o. v Brně
 • Vegetační úpravy fy Technologický park v Brně (Lexmark s.r.o.)
 • Návrh vegetačních úprav fy Holzindustrie Schweinghofer Ždírec s.r.o.
 • Flextronics – návrh vegetačních úprav areálu v Brně, Šlapanice
 • Italflexo – vegetační úpravy areálu ve Velkém Meziříčí
 • Makro Brno, remodeling a vegetační úpravy. Projektová dokumentace pro SP a realizaci stavby
 • Obytný soubor Kovařovicova ul. v Brně – vegetační úpravy. Dokumentace pro územní řízení a SP
 • Igesfer Brno – vegetační úpravy. Projektová dokumentace pro SP

Ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU Lednice na Moravě;:

 • Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu (krajinný plán)
 • Program regenerace a obnovy Bezručových sadů v Olomouci
 • Program regenerace a obnovy Čechových sadů v Olomouci
 • Program obnovy obce Horní Krupá
 • Program obnovy města Husinec (workshop)

Územně-plánovací dokumentace:

 • Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Brna; 542171111: Rozbor zastavitelnosti krajiny pro k.ú. Komín, Kníničky (část), Žebětín, Bosonohy (část), Obřany, Maloměřice (část), Líšeň, Slatina (část), Tuřany (část), Dvorska, Chrlice, Holásky, Brněnské Ivanovice (část), Přízřenice (část), Dolní Heršpice (část)
 • Uzemní plán zóny Kraví hora v Brně
 • Územní plán zóny Ráječek-Kaštanová v Brně – regionální biocentrum
 • Urbanistická studie zastavitelnosti území Soběšice
 • Urbanistická studie zastavitelnosti území Útěchov
 • Urbanistická studie zastavitelnosti území Ořešín
 • Magistrát města Olomouce; odbor koncepce a rozvoje, ing. L.Žaláková; 585513366:
 • Urbanistická studie jižního svahu Sv. Kopečka u Olomouce
 • Magistrát hlavního města Prahy, odbor zeleně, ing.K.Vaculová
 • Urbanistická studie zastavitelnosti území Lysolaje v Praze
 • Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, 495751231
 • Urbanistická studie s regulačními prvky Přírodní park Orlice v Hradci Králové

Územní generely:

 • Systém celoměstsky významné zeleně hl.m. Prahy
 • Generel zeleně města Karlovy Vary
 • Generel zeleně města Zlín
 • Generel zeleně pražského města Smíchov
 • Generel zeleně Vršovice a Motol
 • Generel zeleně města Hradec Králové
 • Generel zeleně města Olomouce
 • Generel zeleně města Znojma
 • Přírodní park SAMAWA - krajinný plán
 • Generely krajinných úprav středního povodí Moravské Dyje
 • Generely krajinných úprav horního povodí Moravské Dyje
 • Generely krajinných úprav Spytihněv-Žlutava-Halenkovice
 • Generely komplexních úprav krajiny Ostrovské plošiny v Moravském krasu
 • Generely krajinných úprav ZD Ivanovice na Hané
 • Generely krajinných úprav Moutnice-Těšany-Nesvačilka

Audity a EIA:

 • Dokumentace hodnocení vlivů stavby na životní prostředí „VMO Žabovřeská v Brně“
 • Obchvat I/53 Znojmo-Hatě. Oznámení záměru podle zák.č.100/2000 Sb.
 • Dokumentace hodnocení vlivů stavby na životní prostředí R43 část: „Ekologie krajiny a chráněná území“
 • Studie dopravního řešení trasy VMO v Brně v úseku PRAŽSKÁ RADIÁLA - KNÍNIČSKÁ RADIÁLA - ekologické a krajinářské hodnocení a hodnocení variant
 • Tunel Červený kopec (dopravní studie části trasy velkého městského okruhu v Brně) - ekologické a  krajinářské hodnocení
 • Studie dopravního řešení trasy VMO v Brně v úseku Pražská radiála - Kníničská radiála (Studio DPK, s.r.o.)
 • Varianta dvouúrovňového řešení VMO Žabovřeská (ÚHA MM Brna)
 • MÚK Žabovřeská - Kníničská (PK Ossendorf, s.r.o.)
 • Studie urbanistických, dopravních a ekologických dopadů výstavby silnice R43 na území okresů Brno-venkov a Blansko
 • Studie vlivu stavby na životní prostředí R 43 - biologická a urbanistická část
 • Komplexní hodnocení silnice na Hvězdě II/450 - ekologická část
 • Ekologický audit 15 provozoven a.s. Průmysl kamene
 • Hodnocení vlivu provozu kamenolomu Horní Rozmyšl na životní prostředí
 • Studie vlivu integrovaného projektu chovu prasat v Července na ekologickou stabilitu území

Spolupráce s urbanistickými ateliéry:

 • Územní plán sídelního útvaru města Brna (UAD Studio-Hladík a kol.)
 • Územní plán města České Budějovice (Ateliér Brno, architekti Hrůša & Pelčák a kol.)
 • Územní plán města Pardubice (Ateliér Aurum Pardubice, Ivana Petrů a kol.)
 • Územní plán zóny Smíchova (R+R Systém, Hrůza)
 • Urbanistická studie Mendlova náměstí v Brně (DEA Studio-Rajniš a VŠUP Praha Gavalec, Zemen)
 • Územní plán zóny MČ Brno-Židenice (UAD Studio-Hladík)
 • Územní plán zóny MČ Brno Brno-Soběšice (UAD Studio-Hladík)
 • Územní plán zóny MČ Brno-Chrlice (Urbášková, Prokeš)
 • Územní plán zóny MPR historického jádra Pardubic (Ateliér Brno, architekti Hrůša & Pelčák a kol.)
 • Územní plán sídelního útvaru města Polná (Ateliér Brno, architekti Hrůša & Pelčák a kol.)
 • Územní plán zóny Mladé (Ateliér Brno, architekti Hrůša & Pelčák a kol.)
 • Územní plán zóny Husova Kolonie (Ateliér Brno, architekti Hrůša & Pelčák a kol.)
 • Územní plán zóny Kněžské Dvory (Ateliér Brno, architekti Hrůša & Pelčák a kol.)
 • Územní plány sídelních útvarů: Ostrožská Lhota, Hroznová Lhota, Tvarožná Lhota, Radějov, Skalka, Bořitov, Olomučany, Vavřinec, Veselice (AAA Blansko-Holouš)
 • Obnova vesnice Čížov-Horní Břečkov (Kruml)
 • Urbanistická studie R43 v okr. Brno-venkov a Blansko (UAD Studio Hladík a kol.)
 • Územně-technické podklady pro ÚPN VÚC CHKO BÍLÉ KARPATY
  • Hodonínská část (Löw a spol.)
  • Zlínská část (Löw a spol.)
 • Aktualizace územního repliky panerai plánu velkého územního celku CHKO MORAVSKÝ KRAS (Urbanistické středisko Brno - Klajmon a kol.)
 • Územní plán sídelního útvaru Šlapanice u Brna (Urbi Brno)

Územní systémy ekologické stability:

 • Generel místního SES Národního parku PODYJÍ
 • okr.Pelhřimov: Černovice, Dobešov, Svatava, Střítež, Vlkosovice
 • okr.Praha-západ: Ořech, Zbuzany, Jinočany, Chrášťany, Chýnice, Dobříč, Tachlovice, Nučice, Rudná u Prahy (Hořelice, Dušníky)
 • okr.Blansko: město Blansko, Hrádkov, Vratíkov, Okrouhlá, Kořenec, Benešov, Brťov u Černé hory, Dlouhá Lhota, Dolní Lhota, Jeneč, Spešov, Žernovník, Bořitov, Býkovice, Jestřebí, Klemov, Rájec, Žerůtky
 • okr. Zlín: město Zlín, Spytihněv, Halenkovice, Žlutava, Podkopná Lhota, Trnava, Hrobice, Březová, Slušovice, Veselá, Jaroslavice, Kudlov, Prštné, Lhotka, Louky, Malenovice, Mladcová, Příluky, Březnice, Klečůvka, Kostelec, Štípa, Želechovice, Lůžkovice, Ostrata, Veliková, Lípa, Hvozdná, Karlovice, Bohuslavice, Salaš, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Kaňovice, Kelníky, Velký Ořechov, Hřivinův Újezd, Provodov.
 • ÚSES jihozápadní části Krušných hor

Kostra ekologické stability:

 • Návrh na registrace významných krajinných prvků ve správním území města Kamenice nad Lipou
 • Evidence významných krajinných prvků v okrese Blansko

Věda a výzkum:

 • Územně technická zonace jako podklad pro vymezování ÚSES (MŽP ČR)
 • Metodika pro hodnocení krajinného rázu (ÚHA MMB Brno a MŽP ČR)
 • Zemědělské aspekty vodního díla Nové Mlýny
 • Studie zemědělského hospodaření na území národního parku PODYJÍ - THAYATAL.
 • Studie ekologické soustavy hospodaření Moravské Kopanice
 • Program hospodářské obnovy Moravských Kopanic
 • Studie ekologické soustavy hospodaření Horňácko.
 • Optimalizace hospodářských soustav v modelovém území BÍLÉ KARPATY
 • Ekologické zónování a struktura vegetačních prvků v urbánní osnově území (dizertační práce na ZF MZLU v Lednici n.M.)